Lions club Antwerpen Ter beke

Lions Club Antwerpen Ter Beke is op 6 juni 1989 gecharterd met Antwerpen Haven en Antwerpen Minerva als peterclubs.
Het heeft het statuut van ‘feitelijke vereniging’.

Welkom

De Lions Club Antwerpen Ter Beke maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van service-clubs: “The International Association of Lions Clubs”. Zij wil er enkele aspecten van de site belichten zodat u zich een beeld kan vormen van het Lionisme; van de wereld waarin u zich begeeft.

Naast deze feitelijke informatie zijn de inlichtingen die de eigen clubleden u zullen geven, onontbeerlijk. Van fundamenteel belang is te weten wat de club van u verwacht. En dat is heel wat. Bij het aanwerven van nieuwe leden gaat men steeds doordacht tewerk, aangezien uw aanwezigheid medebepalend zal zijn voor de goede werking en de toekomst van de club.

Wat van elke Lion in elke club verwacht wordt, is omschreven in de doelstellingen van onze organisatie.

Doelstelling

Een geest van VERDRAAGZAAMHEID EN VERSTANDHOUDING onder de wereldbevolking scheppen en ontwikkelen
Burgerzin HELPEN BEVORDEREN
ACTIEF BIJDRAGEN
tot morele, sociale en culturele vooruitgang van de gemeenschap
De leden van Lions International VERENIGEN door vriendschapsbanden en onderling begrip
De club BESCHOUWEN als een ideaal gespreksforum waar alle thema’s informatief aan bod komen, zonder kans te laten voor sektarisme of vooringenomenheid
Met bezieling en onbaatzuchtig dienstvaardig HANDELEN
In zowel beroepsleven als het privéleven getuigen van DOELGERICHTHEID, RECHTSCHAPENHEID EN GOEDE TROUW.

Opdracht

Een geest van verstandhouding tussen alle volkeren scheppen en bevorderen teneinde humanitaire noden te lenigen door belangloze hulpverlening en tot actieve deelname aan het leven van de gemeenschap en tot internationale samenwerking aanzetten.

De essentie van de doelstellingen kan worden samengevat in een viertal begrippen: harmonie, vriendschap, begrip voor anderen, dienstbaarheid.

Harmonie :

Samen met anderen zoeken naar wat bindt en niet naar wat verdeelt.

Vriendschap :

Niet als middel, maar als doel te beschouwen, zoals onze erecode het formuleert.

Begrip :

Bereid zijn om zich in plaats van anderen te stellen: kunnen luisteren.

Dienstbaarheid :

Zich samen willen inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving, de gehandicapten, de ouderen, de jeugd, de kansarmen… Dienstbaarheid is de eigenschap, de innerlijke gesteldheid die nodig is om inhoud te geven aan ons Lions Motto “We Serve”.

De kracht van een Lions Club schuilt juist in het feit dat de synergie van de gebundelde inzet en van de vaardigheden van haar leden groter en efficiënter is dan de som van de individuele krachten.

Wij denken dat u zich vlug in uw club thuis zult voelen. Uw club verwacht van u heel veel inzet maar zij heeft u ook heel veel te bieden. De vriendschap die u er zult vinden, de humor, het speelse element maar ook de mogelijkheid tot belangloze ontplooiing van de eigen talenten zullen voor u een verrijking betekenen.

Slide 1

Slide 2